1397/01/18 19:18:55

اردوي تيم ملي فوتسال بزرگسالان بانوان از تاريخ ٥ تا ١٤  فروردين در تهران برگزار شد
لیلا خدابنده لو از استان البرز نيز در اين اردو حضور  داشت.

اردوي تيم ملي فوتسال بزرگسالان بانوان از تاريخ ٥ تا ١٤  فروردين در تهران برگزار شد
لیلا خدابنده لو از استان البرز نيز در اين اردو حضور  داشت.

همچنین اردو تيم ملي فوتبال بانوان(رده سني زير ١٩ سال )كشور از تاريخ ١٤ لغايت ١٨ فروردين ماه در تهران برگزار خواهد گرديد كه  مارال تركمان  فوتباليست البرزي تيم ملي ايران نيز در اين اردو حضور خواهد داشت