1397/11/24 19:03:49

دشت سه امتيازي گل ریحان در لیگ مناطق امیدهای کشور

لیگ مناطق امیدهای کشور

دشت سه امتيازي نماينده البرز در گام اول

گل ریحان (اکسین) ۱ - عقاب مهر تبریز ۰
گل: محسن عمادی