1398/07/09 16:38:01

در خلال كنفرانس خبري و نشست هماهنگي ديدار تيم هاي گل ريحان البرز و استقلال تهران سرمربي و سرپرست استقلال تهران با رييس ،نايب رييس و دبير هيات فوتبال استان البرز ديدار نمودند

در خلال كنفرانس خبري و نشست هماهنگي ديدار تيم هاي گل ريحان البرز و استقلال تهران سرمربي و سرپرست استقلال تهران با رييس ،نايب رييس و دبير هيات فوتبال استان البرز ديدار نمودند