1398/06/28 17:29:07

در بين دو نيمه ديدار تيم هاي شهداي رزكان و مس شهر بابك به تماشاگران حاضر در ورزشگاه به قيد قرعه جوايزي اهدا گرديد

در بين دو نيمه ديدار تيم هاي شهداي رزكان و مس شهر بابك به تماشاگران حاضر در ورزشگاه به قيد قرعه جوايزي اهدا گرديد