1397/10/22 10:12:52

حضور چهار البرزي در اردوي تيم ملي فوتسال زير بيست سال ايران

حضور چهار البرزي در اردوي تيم ملي فوتسال زير بيست سال ايران

با اعلام فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران
اردوي تيم ملي فوتسال زير بيست سال با حضور ٢١ بازيكن از روز جمعه ٢١ دي ماه و به مدت ٢ روز در مركز ملي فوتبال برگزار خواهد شد

رضا كوره اي ، سجاد واحدي ، حميدرضا كريمي و سجاد دارابي ٤ البرزي دعوت شده به اين اردو مي باشند