1397/02/08 16:01:11

حضور يك البرزي در كادر فني تيم ليگ يكي

حضور يك البرزي در كادر فني تيم ليگ يكي
تيم شهرداري تبريز كه فصل آينده نيز در ليگ يك حضور خواهد داشت،منوچهر غفراني مربي با سابقه البرزي را به عنوان مشاور ارشد در كادر فني خود در اختيار دارد