1397/05/10 18:19:26

مهدی ثابتی گلر البرزي محبوب و اسبف تراکتورسازی و مربی دروازه بانان فصل پیش سیاه جامگان مشهد رسما به کادر فنی ماشین سازی تبریز پیوست

مهدی ثابتی گلر البرزي محبوب و اسبف تراکتورسازی و مربی دروازه بانان فصل پیش سیاه جامگان مشهد رسما به کادر فنی ماشین سازی تبریز پیوست