1396/08/16 15:04:28

اردوی تیم ملی فوتسال بانوان در رده جوانان از تاریخ 18 آبان ماه به مدت 5 روز در استان تهران برگزار خواهد شد

اردوی تیم ملی فوتسال بانوان در رده جوانان از تاریخ 18 آبان ماه به مدت 5 روز در استان تهران برگزار خواهد شد
نام مهدیه پیشگاه زاده از استان البرز در بین نفرات دعوت شده به این اردو وجود دارد