1397/10/26 18:49:22

حضور سه البرزي در هشتمين اردوي آماده سازي تيم ملي فوتسال زير بيست سال ايران

حضور سه البرزي در هشتمين اردوي آماده سازي تيم ملي فوتسال زير بيست سال ايران

با اعلام فدراسيون فوتبال ايران اردوي تداركاتي و آماده سازي تيم ملي فوتسال زير بيست سال ايران از تاريخ سي دي ماه به مدت چهار روز در مركز ملي فوتبال برگزار خواهد شد

سجاد دارابي ،محمد نامني و محمد جعفر زاده از استان البرز در اين اردو حضور خواهند داشت