1396/07/15 17:15:59

اردو تيم ملي فوتبال بانوان(نوجوانان)كشور از تاريخ ١٨ لغايت ٢١ مهر ماه در تهران برگزار خواهد گرديد كه عسل طلعت و مارال تركمان دو فوتباليست البرزي تيم ملي ايران نيز در اسن اردو حضور خواهند داشت

اردو تيم ملي فوتبال بانوان(نوجوانان)كشور از تاريخ ١٨ لغايت ٢١ مهر ماه در تهران برگزار خواهد گرديد كه عسل طلعت و مارال تركمان دو فوتباليست البرزي تيم ملي ايران نيز در اسن اردو حضور خواهند داشت