1398/06/12 19:07:59

حضور دو البرزی در اردوي تيم ملي فوتبال بانوان پانزده سال ايران 

با اعلام فدراسيون فوتبال ج.ا ايران
اردوي تيم ملي فوتبال بانوان ايران در رده پانزده سال از تاريخ ١١ شهريور ماه به مدت ٩ روز در تهران ل برگزار خواهد شد و پس از آن بانوان كشورمان براي شركت در مسابقات منطقه اي كافا عازم كشور ازبكستان خواهند شد
ماهك عليرضايي و مبينا خليلي دستجردكي از استان البرز  نيز به اين اردو دعوت شده است