1396/09/04 18:44:29

قضاوت داوران البرزی در لیگ برتر نوجوانان کشور در اصفهان

قضاوت داوران البرزی در لیگ برتر نوجوانان کشور در اصفهان
توسط میلاد واحدی داور جوان البرزی
بهمراه مجید عزیزی و عارف شبان بعنوان کمک داور