1396/10/30 18:32:51

حضورعلي اله كرم مدرس البرزي فوتبال در کلاس مربیگری حرفه ای

حضورعلي اله كرم مدرس البرزي فوتبال در کلاس مربیگری حرفه ای جهت بررسی آکادمی های فوتبال، استعدادیابی و راههای تسریع در انتقال بازیکنان از رده های پایه به بزرگسالان