1397/04/11 11:08:22

جلسه هم انديشي نايب رييس بانوان و داوران و مربيان فوتبال استان البرز در بخش بانوان

جلسه هم انديشي نايب رييس بانوان و داوران و مربيان فوتبال استان البرز در بخش بانوان امروز يكشنبه ١٠ تير باحضور جناب بيك وردي رياست هيات،اعضاي هيات مديره و مسئولين هيات فوتبال استان برگزار گرديد