1397/04/11 11:03:56

جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شوراي ورزش در سالن شهداي دولت استانداري

جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان شوراي ورزش در سالن شهداي دولت استانداري به رياست دكتر نجفي استاندار البرز و با حضور منصور بيك وردي رياست هيات فوتبال استان  برگزار شد