1398/05/29 02:36:33

جدول رده بندي المپياد استعداد هاي برتر فوتبال بانوان كشور در پايان روز سوم

جدول رده بندي المپياد استعداد هاي برتر فوتبال بانوان كشور در پايان روز سوم

فردا روز پاياني مسابقات در دور گروهي به پا برگزاري ديدارها در نوبت صبح به پايان خواهد رسيد و تكليف ١٦ تيم صعود كننده به دور بعد مسابقات مشخص خواهد شد