1398/06/04 01:40:51

صدرنشيني تيم هاي البرز در پايان دومين روز از المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور به ميزباني اردوگاه فرهنگي ورزشي ايثار كردان

صدرنشيني تيم هاي البرز در پايان دومين روز از المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور به ميزباني اردوگاه فرهنگي ورزشي ايثار كردان