1397/08/26 11:07:17

ششمين مرحله از تمرين انتخابي تيم منتخب استان البرز براي حضور در المپياد كشوري

ششمين مرحله از تمرين انتخابي تيم منتخب استان البرز براي حضور در المپياد كشوري پنجشنبه ٢٤ آبان ماه در چمن سرپوشيده باغ ايراني برگزار شد