1398/01/20 14:44:36

تقدیر از از زحمات اميرحسين فراهاني مسئول برگزاري مسابقات ليگ سه فوتبال در سازمان ليگ

به پاس قدر داني از زحمات اميرحسين فراهاني مسئول برگزاري مسابقات ليگ سه فوتبال در سازمان ليگ ، در پايان ديدار تيم هاي شهداي رزكان و كيان تهران ،با حضور دكتر غفراني مدير كل و معاونين اداره ورزش و جوانان و همچنين مهندس بيك وردي رييس و مسئولين هيات فوتبال استان البرز از ايشان تقدير بعمل آمد