1398/07/09 16:30:21

تساوی نماینده البرز در هفته چهارم لیگ سه فوتبال کشور

تساوی فرهنگ البرز و کیمیا تهران در ایستگاه چهارم لیگ 3
جمع امتیازات نماینده البرز در گروه دوم به 5 رسید.