1396/09/22 18:06:20

اردوي  تيم ملي فوتسال جوانان ايران (بانوان) از تاريخ ١٧ آذر ماه به مدت چهار روز در استان تهران برگزارخواهد شد .

اردوي  تيم ملي فوتسال جوانان ايران (بانوان) از تاريخ ١٧ آذر ماه به مدت چهار روز در استان تهران برگزارخواهد شد .
 مهديه پيشگاه زاده از استان  البرز نيز در ليست  دعوت شدگان  به اين اردو مي باشد