1396/11/04 17:35:14

اردوي تيم ملي فوتبال بانوان زير ۱۶ سال از تاريخ ۸ لغايت ۱۲ بهمن ماه  در استان تهران برگزار خواهد شد

اردوي تيم ملي فوتبال بانوان زير ۱۶ سال از تاريخ ۸ لغايت ۱۲ بهمن ماه  در استان تهران برگزار خواهد شد
فاطمه خندان از استان البرز نيز در اين اردو حضور خواهد داشت