1398/07/13 19:15:58

برنامه نمايندگان استان البرز در هفته ششم ليگ دسته سه فوتبال كشور

برنامه نمايندگان استان البرز در هفته ششم ليگ دسته سه فوتبال كشور

برق آرا البرز - شهروند رامسر
دوشنبه ١٥ مهر ماه
ساعت ١٥:٠٠
ورزشگاه دكتر شريعتي كرج
 
 
فرهنگ البرز - شهرداري مريانج همدان
سه شنبه ١٦ مهر ماه
ساعت ١٥:٠٠
ورزشگاه دكتر شريعتي كرج