1398/09/11 10:45:11

برنامه مسابقات نمايندگان البرر در هفته سيزدهم ليگ دسته سه فوتبال كشور

برنامه مسابقات نمايندگان البرر در هفته سيزدهم ليگ دسته سه فوتبال كشور

فرهنگ البرز - شاهين فرابرد زنجان
دوشنبه  ١١ آذر ماه
ساعت ١٤:١٥
ورزشگاه دكتر شريعتي كرج

دماوند آمل - برق آرا البرز
دوشنبه ١١ آذر ماه
ساعت ١٤:١٥
ورزشگاه اجوار كلا آمل