1398/06/26 18:22:44

برنامه مسابقات نمايندگان استان البرز در هفته سوم ليگ سه فوتبال كشور

برنامه مسابقات نمايندگان استان البرز در ليگ سه فوتبال كشور

برق آرا البرز - ذوب و فلزات همدان
 پنجشنبه ٢٨ شهريور ماه ١٣٩٨
 ساعت ١٦:٣٠
 ورزشگاه دكتر شريعتي كرج
 

ستاره كاسپين بابل - فرهنگ البرز
 پنجشنبه ٢٨ شهريور ماه ١٣٩٨
ساعت ١٦:٣٠
 ورزشگاه هفت تير بابل