1397/11/28 17:59:29

برنامه كامل مسابقات مجتمع لیگ مناطق زیر ۱۷سال کشور در زمین چمن شهرک #ینگی_امام

برنامه كامل مسابقات مجتمع لیگ مناطق زیر ۱۷سال کشور در زمین چمن شهرک #ینگی_امام

یکشنبه ۹۷/۱۱/۲۸
۱۰صبح
 آریا پارس تهران - جاویدکرج
۱۲ظهر
آبی پوشان اراک- پاسارگاد خرم آباد
۱۴ظهر
 البرز شهرجدید- سیاه جامگان قم

دوشنبه  ۹۷/۱۱/۲۹
۱۰صبح
 جاویدکرج - پاسارگاد خرم آباد
۱۲ظهر
 آریا پارس تهران- سیاه جامگان قم
۱۴ظهر
 البرزشهرجدید- آبی پوشان اراک

سه شنبه ۹۷/۱۱/۳۰
۱۰صبح
آبی پوشان اراک- سیاه جامگان قم
۱۲ظهر
 آریا پارس تهران- پاسارگاد خرم آباد
۱۴ظهر
 البرز شهرحدید- جاوید کرج

چهارشنبه ۹۷/۱۲/۱
۱۰صبح
 آریا پارس تهران - آبی پوشان اراک
۱۲ظهر
 سیاه جامگان قم - جاوید کرج
۱۴ظهر
 البرز شهرجدید- پاسارگاد خرم آباد

۵شنبه ۹۷/۱۲/۲
۱۰صبح
پاسارگاد خرم آباد- سیاه جامگان قم
۱۲ظهر
 آبی پوشان اراک- جاوید کرج
۱۴ظهر
البرزشهرجدید- آریا پارس تهران