1398/01/28 10:25:06

با حكمي از سوي مهندس بيك وردي رياست هيات فوتبال استان البرز ابراهيم كردبچه به سمت سرپرست دپارتمان وضعيت بازيكنان و  محمدرضا كريم نژاد به عنوان سرپرست دبيري كميته جوانان و پايه  در هيات فوتبال استان منصوب گرديدند.

با حكمي از سوي مهندس بيك وردي رياست هيات فوتبال استان البرز ابراهيم كردبچه به سمت سرپرست دپارتمان وضعيت بازيكنان و  محمدرضا كريم نژاد به عنوان سرپرست دبيري كميته جوانان و پايه  در هيات فوتبال استان منصوب گرديدند.