1399/07/07 19:16:17

با اعلام باشگاه پيكان تهران ، علي اصغر مدير روستا مربي برجسته البرزي به عنوان مدير فني اين تيم انتخاب شد

با اعلام باشگاه پيكان تهران ، علي اصغر مدير روستا مربي برجسته البرزي به عنوان مدير فني اين تيم انتخاب شد