1398/03/27 10:32:59

با اعلام باشگاه شهداي رزكان محسن كريمي در فصل آينده  در مسابقات ليگ دو فوتبال كشور سرمربي شهداي رزكان خواهد بود

با اعلام باشگاه شهداي رزكان محسن كريمي در فصل آينده  در مسابقات ليگ دو فوتبال كشور سرمربي شهداي رزكان خواهد بود

مهدي محمد زاده ،مرتضي راش ،ابوالفضل لك و رضا خلخالي به عنوان دستيار كريمي را در ليگ دو همراهي خواهند كرد