1399/07/02 12:41:44

با اعلام باشگاه سايپا تهران ، دو مربي البرزي به نام هاي هادي جعفري در رده اميدها و امير علي يميني در رده هفده سال به عنوان مربي اين باشگاه را در فصل جديد مسابقات همراهي خواهند كرد

با اعلام باشگاه سايپا تهران ، دو مربي البرزي به نام هاي هادي جعفري در رده اميدها و امير علي يميني در رده هفده سال به عنوان مربي اين باشگاه را در فصل جديد مسابقات همراهي خواهند كرد