1399/03/24 12:45:28

با اعلام ابراهيم صادقي تمامی اعضای تیم فوتبال سايپا امروز برای سومین بار به انجام تست پزشکی PCR مرتبط با ویروس کرونا پرداختند.

با اعلام ابراهيم صادقي تمامی اعضای تیم فوتبال سايپا امروز برای سومین بار به انجام تست پزشکی PCR مرتبط با ویروس کرونا پرداختند.