1397/02/08 16:06:35

تيم فوتبال نوجوانان مهرگستران البرز در ديداري دوستانه به مصاف آرين تهران رفت

تيم فوتبال نوجوانان مهرگستران البرز در ديداري دوستانه به مصاف آرين تهران رفت كه موفق شد حريف خود را شش بر دو در هم بكوبد