1399/09/05 17:40:24

بازیکنان و کادر تیم فوتبال مردان پاشا نماینده البرز در مرحله اول لیگ سه کشور با حضور در هیات فوتبال قرارداد های خود را به ثبت رساندند

بازیکنان و کادر تیم فوتبال مردان پاشا نماینده البرز در مرحله اول لیگ سه کشور با حضور در هیات فوتبال قرارداد های خود را به ثبت رساندند