1398/08/18 10:39:39

بازدید غفرانی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز به همراه بیکوردی رئیس هیئت فوتبال و نیما نکیسا دروازه بان اسبق تیم ملی و مسوول توسعه فوتبال پایه فدراسیون از مدرسه فوتبال استعدادهاي درخشان(روستوف) در کرج

بازدید غفرانی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز به همراه بیکوردی رئیس هیئت فوتبال و نیما نکیسا دروازه بان اسبق تیم ملی و مسوول توسعه فوتبال پایه فدراسیون از مدرسه فوتبال استعدادهاي درخشان(روستوف) در کرج