1398/02/30 10:36:22

بازدید از مسابقات جام رمضان شهرستان ماهدشت 

بازديد بيك وردي رييس و مسئولين هيات فوتبال استان البرز از مسابقات جام رمضان شهرستان ماهدشت با حضور رييس و اعضاي شوراي شهر ماهدشت و همچنين ايليات رييس هيات فوتبال اين شهرستان