1398/03/19 13:20:10

بازديد مسئولين فدراسيون فوتبال ايران از مجموعه تفريحي و ورزشي دشت بهشت مشكين دشت با حضور بيك وردي رييس و ديگر مسئولين هيات فوتبال استان البرز

بازديد مسئولين فدراسيون فوتبال ايران از مجموعه تفريحي و ورزشي دشت بهشت مشكين دشت با حضور بيك وردي رييس و ديگر مسئولين هيات فوتبال استان البرز

گفتني است با هماهنگي هاي صورت گرفته قرار است تعدادي از اردوهاي تيم هاي ملي پايه در استان البرز برگزار شود و به همين منظور بازديد از مجموعه دشت بهشت صورت گرفت