1398/02/10 12:25:01

اولين نشست واحد مسابقات هيات فوتبال استان البرز با محوريت برنامه ريزي براي برگزاري هرچه بهتر مسابقات در فصل ٩٨ با حضور مهندس بيك وردي رياست هيات فوتبال استان برگزار شد

اولين نشست واحد مسابقات هيات فوتبال استان البرز با محوريت برنامه ريزي براي برگزاري هرچه بهتر مسابقات در فصل ٩٨ با حضور مهندس بيك وردي رياست هيات فوتبال استان برگزار شد