1398/01/19 17:26:41

اولين نشست رييس و اعضاي كميته ها و دپارتمان هاي هيات فوتبال استان در سال ٩٨ عصر امروز شنبه ١٧ فروردين ماه در سالن اجتماعات هيات فوتبال برگزار شد

اولين نشست رييس و اعضاي كميته ها و دپارتمان هاي هيات فوتبال استان در سال ٩٨ عصر امروز شنبه ١٧ فروردين ماه در سالن اجتماعات هيات فوتبال برگزار شد