1396/08/29 11:44:49

اولين نشست خبري هيات فوتبال استان البرز با اصحاب رسانه در ساختمان هيات فوتبال استان البرز برگزاري 'گردید

اولين نشست خبري هيات فوتبال استان البرز با اصحاب رسانه در ساختمان هيات فوتبال استان البرز برگزاري 'گردید

در این نشست که با حضور رییس ، نایب رییس و دبیر هیات فوتبال استان البرز در جمعی از  خبرنگاران و رسانه های البرزی برگزار گردید به عملکرد 6 ماه اول سال 96 و مسائل و مشکلات هیات فوتبال استان البرز پرداخته شد