1398/01/28 19:44:09

اولين نشست استعداديابي فوتسال ايران با تدريس علي صانعي

اولين نشست استعداديابي فوتسال ايران با تدريس علي صانعي مدرس رسمي فدراسيون فوتبال در هتل آكادمي تهران برگزارگرديد

كاظم صادقي و  مُنا شريفي از استان البرز در اين نشست حضور داشتند