1397/08/09 19:48:03

اولين مرحله از انتخابي المپياد استعدادهاي برتر فوتبال استان البرز

اولين مرحله از انتخابي المپياد استعدادهاي برتر فوتبال استان البرز امروز چهارشنبه ١٠ آبان ماه با حضور مدير دپارتمان حوانان و پايه هيات فوتبال استان واستعداديابان البرزي در زمين شماره يك كلاك برگزار شد

اسامی برگزیده شدگان متعاقبا اعلام خواهد گردید