1398/11/23 18:48:29

اولين روز از كلاس مربيگري D كنوانسيون آسيا با تدريس علي اله كرم و مديريت كاميار نارندهي

اولين روز از كلاس مربيگري D كنوانسيون آسيا با تدريس علي اله كرم و مديريت كاميار نارندهي  و همچنين با شركت ٢٤ متقاضي در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج برگزار شد
لازم به توضيح مي باشد اين كلاس به صورت تئوري و عملي به مدت هفت روز به طول خواهد انجاميد