1397/12/07 17:04:56

البرز شهر جدید - مرحله پاياني مسابقات مناطق كشور در رده سني جوانان در گروه اول

مرحله پاياني مسابقات مناطق كشور در رده سني جوانان در گروه اول به ميزباني تيم غفاري تاكستان از تاريخ ١٩ لغايت ٢٤ اسفند ماه برگزار خواهد شد

تيم فوتبال البرز شهر جديد كه به اين مرحله راه يافته است ، در اين گروه با تيم هاي ملي پوشان تبريز ، اتحاد قزوين ، مرواريد خزر بندر تركمن و غفاري تاكستان  هم گروه مي باشد