1396/12/16 17:57:45

اردوي تيم ملي فوتبال بانوان رده سنی زیر 19 سال  از تاريخ 23 اسفند  تا 3فروردین ماه  جهت شرکت در تورنمت سوچی روسیه  ، در استان تهران برگزار خواهد شد
مارال ترکمان  از استان البرز نيز در اين اردو حضور خواهد داشت

اردوي تيم ملي فوتبال بانوان رده سنی زیر 19 سال  از تاريخ 23 اسفند  تا 3فروردین ماه  جهت شرکت در تورنمت سوچی روسیه  ، در استان تهران برگزار خواهد شد
مارال ترکمان  از استان البرز نيز در اين اردو حضور خواهد داشت

همچنین
اردوي تيم ملي فوتسال بانوان زیر 16 سال  از تاريخ 24 تا 28 اسفند ماه در استان تهران برگزار خواهد شد
فاطمه خندان  از استان البرز در اين اردو حضور خواهد داشت