1397/03/02 18:06:49

بنام خدا
قابل توجه مدیران محترم مدارس فوتبال.باشگاههاوتیمهای فوتبال و فوتسال استان البرز.

بنام خدا
قابل توجه مدیران محترم مدارس فوتبال.باشگاههاوتیمهای فوتبال و فوتسال استان البرز.
برای استفاده از معافیت مالیاتی سال ١٣٩٦ مي بايست اظهارنامه مالیاتی را در خرداد۱۳۹۷ تسلیم اداره امور مالیاتی نمایند.
قابل توضيح مي باشد  تسلیم نشدن اظهارنامه معافیت مالیاتی قابل استفاده نبوده و مشمول مالیات می گردد.
در صورت نیاز به كسب اطلاعات بيشتر با شماره ۰۹۱۲۵۶۲۹۳۹۱ تماس و  یا روزهای یکشنبه ساعت۱۷ به هیات فوتبال استان البرز ، دفتر امور مالی ، آقای كهن ترابی مراجعه نماييد