1398/04/22 19:52:54

اطلاعيه هيات پزشكي ورزشي استان البرز

اطلاعيه هيات پزشكي ورزشي استان البرز

با سلام

نظر به آنلاين شدن بيمه هاي ورزشي و امكان صدور بيمه توسط شخص ورزشكار و منتفي شدن كارت و نيز امكان استعلام تاييديه عضويت ورزشكار توسط مربي و يا سرپرست مسابقات ،از اين پس مي توانيد با ارسال كد ملي فرد به شماره پيامك ٥٠٠٠٤٣٠٣ كه در كليه فراخوان هاي عضويت خدمات درماني درج گرديده است استعلام خود را انجام دهيد

اين امر به منظور صرفه جويي در امكانات اداري و تسريع در امور مسابقات صورت گرفته ا