1397/09/14 19:40:24

اطلاعيه مهم روابط عمومی هيات فوتبال استان البرز

اطلاعيه مهم هيات فوتبال استان البرز

در اجراي ماده ٢١ اساسنامه هيات فوتبال استانها مجمع عمومي هيات فوتبال استان البرز به منظور انتخاب اعضاي هيات رئيسه :
١ - نماينده روساي هيات فوتبال شهرستان ها
٢ - نماينده مديران عامل باشگاه ها در سال ٩٧
برگزار خواهد شد.

لذا بدينوسيله از كليه افراد واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت فرم ثبت نام و ارائه مدارك مورد نياز  از تاريخ ٩٧/٩/١٤ لغايت ٩٧/٩/٢٠ به مدت ٧ روز از ساعت ٩ صبح لغايت ١٤ به آدرس : ميدان استاندارد ، به طرف راه آهن ، مجموعه ورزشي دكتر شريعتي ، ساختمان هيات فوتبال استان البرز مراجعه فرمايند.

روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز