1398/04/15 11:21:07

استقرار زحمتكشان صدا و سيما استان البرز در زمين شماره يك شريعتي براي پوشش تلوزيوني هفته اول مسابقات ليگ برتر ،ديدار تيم هاي پارسيان و وحدت اغشت

استقرار زحمتكشان صدا و سيما استان البرز در زمين شماره يك شريعتي براي پوشش تلوزيوني هفته اول مسابقات ليگ برتر ،ديدار تيم هاي پارسيان و وحدت اغشت