1397/10/24 18:18:25

اسامی یازده نامزد انتخابات ریاست هیات فوتبال استان البرز به ترتیب حروف الفبا:

اسامی یازده نامزد انتخابات ریاست هیات فوتبال استان البرز به ترتیب حروف الفبا:

١-  محمد رضا احمدنیا
٢-  مجید امیری
٣-  مهدی انجام نجم الدین
٤-  مهدی ایمانی
٥-  منصور بیک وردی
٦-  مجید دودانگه
٧-  مصطفی سعیدی سیرایی
٨-  امیر عباسلو
٩-  علیرضا علوی
١٠-  محمد فیروزگاه
١١-  محمد ملکی