1397/01/22 16:30:59

اردوي تيم ملي فوتسال بزرگسالان بانوان از تاريخ 20 تا 28  فروردين در تهران برگزار خواهد شد

اردوي تيم ملي فوتسال بزرگسالان بانوان از تاريخ 20 تا 28  فروردين در تهران برگزار خواهد شد
لیلا خدابنده لو از استان البرز نيز در اين اردو حضور  خواهد داشت.